images

KURUMSAL

ÖZEL TESLA EMAR GÖRÜNTÜLEME MERKEZİ LİMİTED ŞİRKETİ VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU

1-BAŞVURU ŞEKLİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince, işbu form ile birlikte aşağıda açıklanan 4 yöntemden biriyle Şirketimize iletebilirsiniz.

 

 

 

BAŞVURU ŞEKLİ

BAŞVURU YAPILACAK ADRES

BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK

BİLGİ

1-Yazılı Olarak Başvuru

Islak imzalı şahsen başvuru veya Noter vasıtasıyla

Çukurambar Mah. 1425. Cad. No:21B Çankaya/ANKARA

Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi”yazılacaktır.

2-Kayıtlı E-posta Adresi ile (KEP)Başvuru

Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ile

teslaemar@hs01.kep.tr

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

3-Sitemizde Bulunan Elektronik Posta Adresi İle

Başvuru

Şirketimizin sitesinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak

suretiyle

bilgi@teslaemar.com

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

 

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik doğrulama ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve bilgi talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 

Usulüne uygun olarak gönderilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

2-KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİNİZ

Sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki alanları doldurunuz.

 

Başvurucu Ad-Soyad

 

T.C. Kimlik Numarası / Diğer Ülke Vatandaşları için Pasaport Numarası veya Kimlik Numarası

 

Tebligata Esas Yerleşim Yeri Adresi / İş Yeri Adresi

 

 

Telefon Numarası

 

 

E-Posta Adresi

 

 

3-İŞYERİMİZ İLE İLİŞKİNİZ

 

Şirketimiz İle İlişkiniz

Müşteri

 

 

Personel

 

 

Ziyaretçi

 

 

Diğer (Belirtiniz)

 

 

Eski Çalışan (Çalışılan Yıl)

YIL:

Başka Firma Çalışanı (FirmaAdı/Pozisyon)

FİRMA:

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz birim

 

 

3-TALEP KONUSU

KVKK m.11 kapsamında talebinizi açık, anlaşılır ve Kanun çerçevesinde detaylı olarak belirtiniz:

MADDE 11- (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  1. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  2. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  3. 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

   Kişisel verilerinize ilişkin talebinizi aşağıda açıkça yazmanızı rica ederiz. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

 

5. Yanıtın Tarafınıza Bildirilme Yöntemini Seçiniz

 

-Yanıtın 2. bölümde sağlamış olduğum posta adresime gönderilmesini istiyorum.

-Yanıtın 2. bölümde sağlamış olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum.

 

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim. İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerimin doğru ve güncel olduğunu, Şirketinizin başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatıldığımı beyan ve taahhüt ederim.

 

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Veri Sahibi)

Adı Soyadı                        :

Başvuru Tarihi          :

İmza                                    :