images

Multidedektörlü Bilgisayarlı Tomografi

Konvansiyonel BT sistemlerinden farklı olarak bu ünitelerde birden fazla dedektör bulunduğundan hasta kısa sürede daha düşük radyasyon kullanılarak taranabilmekte ve daha yüksek rezolüsyonlu görüntüler elde edilebilmektedir. Özellikle BT Anjiografi yazılımlarının ve donanımlarının tamamlanmasından sonra, vücuttaki hemen hemen tüm atardamar ve toplardamarlara yönelik anjiografiler gerçekleştirilebilmekte ve damarlar ayrıca noninvaziv (hastayı en az rahatsız eden) metodlarla araştırılabilmektedir. Bu sistemde;

- Kontrastlı ya da kontrastsız tüm BT incelemelerini kısa sürede gerçekleştirmek mümkündür. Hızlı ve kaliteli çekim imkanı ile özellikle çocuk hastalarda, koopere olamayan olgularda (acil durumlar, ileri yaş olguları, kaza sonrası vs) tanısal görüntüler elde edilebilmektedir.

BT Anjiografi İncelemelerinde çeşitli atardamarlar ve bazı toplardamarlar ayrıntılı olarak, daha invaziv olan ve kasıktan yapılan anjiografi ihtiyacı olmadan ayrıntılı olarak değerlendirilebilirler. Bu incelemelerin başlıcaları;

· Kranial, boyun-karotid-vertebral sistem anjiografi,

· Pulmoner BT anjiografi,

· Torakoabdominal aorta BT Anjiografi,

· Üst ve alt ekstremite BT Anjiografi,

· BT Portografi,

· Koroner BT Anjiografi,